Obchodní podmínky

§ 1. Obecná ustanovení

 1. Tento nákupní řád (označovaný dále také jako „řád“) vymezuje obecné podmínky prodeje kosmetických, chemických a sportovních výrobků (označovaných dále jako „Výrobky“) v internetovém obchodě na adrese http://mrssystem.cz (označovan dále jako „Obchod“).
  Provozovatelem obchodu je Bike on Wax Polska Sp. z o.o. se sídlem ve Wroclavi, ul. M. Wańkowicza 62/12, 54-622 Wroclaw, která je zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Oblastním soudem Wroclaw Fabryczna VI. Hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000580609, s DIČ 894-306-76-02, číslo REGON 362751697, základní kapitál ve výši 5.000 PLN, která je dále označovaná jako „Provozovatel“.
  V obchodě mrssystem.cz mohou nakupovat právnické osoby, organizační jednotky bez právní subjektivity, kterým zákon přiznává způsobilost k právním úkonům a plně způsobilé fyzické osoby (označovaní dále jako „Zákazníci”).
 2. Nákupní řád vymezuje pravidla používání internetového obchodu mrssystem.cz, objednávání zboží, dodávku objednaného zboží Zákazníkům, úhrady Zákazníků za zakoupené zboží, možnosti zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany Zákazníka a pravidla pro vrácení a reklamace zboží.
 3. Vzory zboží v internetovém obchodě podléhají ochraně duševního vlastnictví a nesmí být kopírovány. Mohou být chráněny a vyhrazeny na základě ustanovení Zákona o průmyslovém vlastnictví (Sb. zák. č. 119 z 2003, pol. 1117).
 4. Fotografie, grafika, obchodní značky na internetových stránkách mrssystem.cz podléhají v souladu se Zákonem o právu autorském a příbuzných právech (Sb. zák. 2006.90.631 ze dne 31. 5.2006) a Zákonem o průmyslovém vlastnictví (Sb. zák. 2013.1410 ze dne 29.11.20103) zákonné ochraně.
 5. Informace o produktech uvedené na stránkách internetového obchodu nejsou nabídkou ve smyslu Občanského zákoníku.
 6. Zboží prodávané v obchodě mrssystem.cz, což jsou kosmetické přípravky a sportovní doplňky, nejsou hračkami pro děti a případný kontakt dítěte s produktem musí probíhat pod dohledem dospělé osoby.
 7. Obchod mrssystem.cz který prodává kosmetické přípravky a sportovní doplňky, neodpovídá za poškození zdraví a veškeré škody způsobené jejich nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s jejich určením.

§ 2. Podmínky realizace objednávky

 1. Podmínkou objednání zboží v internetovém obchodě Zákazníkem je seznámení se s dále uvedeným řádem a jeho akceptace při odesílání objednávky.
 2. Internetový obchod realizuje objednávky na území celého Polska.
 3. Ceny veškerého zboží, které je prezentováno v obchodě mrssystem.cz jsou uváděny v českých korunách a jedná se o ceny včetně DPH. Tyto ceny neobsahují cenu za dopravu.
 4. Cena za dopravu objednaného zboží je uvedena na internetových stránkách Obchodu při potvrzení objednávky. Tyto ceny jsou započteny do celkové ceny objednávky. Celková cena objednávky zahrnuje cenu za zboží a cenu za jeho dopravu.
 5. Objednávka zboží se uskutečňuje prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře. Ve formuláři Zákazník uvede seznam objednávaného zboží, fakturační údaje, adresu pro doručení, kontaktní telefon, e-mail, způsob úhrady, formu doručení a následně odešle formulář příslušným tlačítkem.
 6. Vyplnění a odeslání objednávkového formuláře je návrhem na uzavření kupní smlouvy ve smyslu Občanského zákoníku.
 7. Každá objednávka v rámci obchodu mrssystem.cz je potvrzována e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou ve formuláři. Potvrzení o přijetí objednávky se rozumí potvrzení ve smyslu § 2 odst. 6 Nákupního řádu.
 8. Objednávka nebude přijata, pokud bude formulář obsahovat nekompletní nebo nesprávné údaje.
 9. Objednávky lze zasílat 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Objednávky se realizují následujícím způsobem:
  • Realizace objednávky zaslané v pracovním dnu do 15:30 bude zahájena ještě tentýž den.
  • Realizace objednávky zaslané v pracovním dnu po 15:30 bude zahájena do 12:00 následujícího pracovního dne.
  • Realizace objednávky odeslané ve dni pracovního volna bude zahájena do 12:00 následujícího pracovního dne.
  Pracovním dnem je den od pondělí do pátku vyjma dnů pracovního volna.
 10. Objednávky přijaté do 12:00 budou odeslány ještě téhož dne. Objednávky přijaté po 12:00 h mohou být odeslány následující pracovní den, nejpozději 24 h po objednání.
 11. Termín odeslání činí 2 pracovní dny od prvního pracovního dne po objednání, v případě objednávky hrazené při převzetí nebo převodem.
 12. Zákazník je oprávněn zvolit způsob úhrady dle instrukcí uvedených v objednávkovém formuláři. Způsoby úhrady:
  • hotově při převzetí objednaného zboží (dobírka) – Zákazník proveden úhradu u kurýra při převzetí zboží,
  • před převzetím objednaného zboží (úhrada předem) – převodem na bankovní účet 
 13. Cenu za dopravu hradí kupující.
 14. Každý Zákazník objednávající zboží obdrží společně se zbožím paragon nebo fakturu – daňový doklad, který je dokladem o koupi a současně dokladem pro případné reklamace.
 15. Obchod mrssystem.cz si vyhrazuje právo prodloužit lhůtu vyřízení objednávky v případě objednání velkého množství výrobků. O prodloužení lhůty vyřízení objednávky bude Zákazník informován e-mailem nebo telefonicky.
 16. Obchod neodpovídá za neuskutečnění objednávky z důvodů, které neleží na jeho straně. Skutečnost, že objednávku nelze realizovat, obchod neprodleně oznámí Zákazníkovi.
 17. Obchod vynaloží nezbytné úsilí, aby ceny uvedené na stránkách obchodu mrssystem.cz byly aktuální a aby uvedené zboží bylo trvale dostupné. Případnou změnu ceny zboží jeho výrobcem před vyřízením objednávky nebo dočasnou nedostupnost objednaného zboží je obchod povinen neprodleně oznámit Zákazníkovi, který je v takové situaci oprávněn odstoupit od objednávky dle § 3 odst. 1 Řádu.
 18. Objednané zboží je doručováno na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři způsobem zvoleným Zákazníkem při nákupu.

§ 3. Vrácení zboží a reklamace

 1. V souladu se zákonem č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění zákazník, který je Spotřebitelem, který uzavřel prostřednictvím internetového Obchodu smlouvu na dálku, může ve lhůtě 14 dnů od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Dle čl. 221 Občanského zákoníku je spotřebitelem fyzická osoba, která uskutečňuje s podnikatelem právní úkony nesouvisející přímo s jejím podnikáním nebo profesní činností.
 2. Běh lhůty pro odstoupení od smlouvy začíná dnem, kdy Spotřebitel převzal zboží do svého vlastnictví nebo ve kterém třetí osoba, která byla určena Spotřebitelem a je jiná než dopravce, převzala zboží do svého vlastnictví. V případě smlouvy, která zahrnuje více věcí, které jsou dodávány po částech, se běh lhůty pro odstoupení od smlouvy počítá ode dne, kdy Spotřebitel převzal do vlastnictví poslední věc nebo část nebo ve kterém třetí osoba, kterou určil Spotřebitel a která není dopravcem, převzala do vlastnictví poslední věc nebo část. V případě smlouvy, která obsahuje pravidelné dodávky v určité době, běží doba pro odstoupení od smlouvy ode dne, ve kterém Spotřebitel převzal do vlastnictví první věc.
 3. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit tak, že podnikateli předloží oznámení o odstoupení od smlouvy.
 4. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje, jako by nebyla uzavřena vůbec. Pokud spotřebitel oznámil odstoupení od smlouvy, do doby než podnikatel přijal jeho návrh na uzavření smlouvy, návrh není závazný.
 5. V případě odstoupení od smlouvy je Spotřebitel povinen vrátit zboží neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů ode dne, ve kterém oznámil odstoupení od smlouvy.
 6. Zboží je potřeba pečlivě zabalit do původního baleníu s veškerými doplňky a paragonem nebo fakturou – daňovým dokladem, kterou Zákazník obdržel při dodávce, a zaslat zpět do Zákaznického oddělení na adresu distributora. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku používání jiným způsobem, než bylo nutné pro zjištění charakteru, vlastností a fungování věci.
 7. V případě uvedeném v odst. 1 vrátí internetový obchod prodejní cenu sníženou o náklady na dopravu, to znamená, že náklady na dopravu, odeslání zboží a vrácení kupní ceny hradí Zákazník.
 8. Nárok na odstoupení od smlouvy nepřísluší spotřebiteli ve vztahu ke smlouvám, kde předmětem plnění je věc dodávaná v zapečetěném obalu, kterou po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud obal byl otevřen po dodání. Zákon č 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele předpokládá také další výjimky z práva na odstoupení od smlouvy.
 9. Veškeré zboží dostupné v obchodě podléhá možnosti reklamace.
 10. Bike on Wax Polska Sp. z o.o. je povinen dodat Zákazníkům zboží bez fyzických a právních vad. Odpovědnost Obchodu vůči Zákazníkovi v případě fyzické nebo právní vady zboží (záruka) je vymezena obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem 89/2012 Občanského zákoníku v platném znění.
 11. Veškeré výrobky dostupné v internetovém obchodě jsou uskladněny a přepravovány vhodným způsobem. Reklamace týkající se mechanického poškození, které vznikne při přepravě, budou akceptovány pouze tehdy, pokud bude zboží ověřeno v přítomnosti zástupce kurýrní služby. Podmínkou akceptace reklamace tohoto typu bude vyhotovení (společně se zástupcem kurýrské firmy) protokolu o škodách a jeho zaslání e-mailem na adresu internetového obchodu: obchod@mrssystem.cz. Kontrola zásilky při převzetí a oznámení škody kurýrovi je nutnou podmínkou akceptace případných nároků Zákazníka z titulu škod vzniklých při přepravě.
 12. Reklamovaný výrobek je třeba pečlivě zabalit do originálního továrního obalu včetně všech doplňků dodaných při dodávce a zaslat na adresu: distributora. Doporučuje se, aby reklamace obsahovala jméno a příjmení, kontaktní adresu, e-mailovou adresu, datum pořízení zboží, druh reklamovaného zboží, přesný popis vady a datum jejího zjištění, požadavky Zákazníka, a také preferovaný způsob oznámení výsledku reklamace. Společně s reklamací je třeba zaslat doklad o koupi zboží.
 13. Prodejce posoudí reklamaci neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jí obdržel. Pokud prodejce neposoudí reklamaci ve výše uvedené lhůtě, znamená to, že prodejce s reklamací souhlasí.
 14. Reklamacím nepodléhají poškození vzniklé v důsledku příčin na straně Zákazníka např.: chybné rozbalení balíku, mechanická poškození, používání výrobku v rozporu s určením.
 15. Veškeré náklady na neoprávněnou reklamaci hradí Zákazník.
 16. Při vrácení výrobku se peníze zasílají na bankovní účet určený Zákazníkem nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou Zákazníkem.
 17. Obchod mrssystem.cz neodpovídá za ztrátu vraceného zboží zasílaného Zákazníkem v průběhu dopravy. Takovéto případy je potřeba reklamovat u dopravce. Vhodné je pojištění zásilky.

§ 4. Výměna zboží

 1. Zakoupené zboží lze vyměnit za jiné (s podmínkou vyrovnání cenových rozdílů). Náklady na případnou dopravu v obou směrech hradí v tomto případě Zákazník.
 2. K výměně zboží může dojít v průběhu 14 dnů od jeho doručení.
 3. Měněné zboží je potřeba pečlivě zabalit do originálního továrního obalu spolu se všemi doplňky a fakturou – daňovým dokladem nebo daňovým paragonem, který Zákazník obdržel při dodávce a zaslat na adresu distributora.
 4. Náklady související s výměnou zboží hradí Zákazník.
 5. Obchod www.mrssystem.cz neodpovídá za ztrátu měněného zboží zasílaného Zákazníkem v průběhu dopravy. Takovéto případy je potřeba reklamovat u dopravce. Vhodné je pojištění zásilky.

§ 5. Ochrana osobních údajů

 1. Objednávka představuje souhlas se shromažďováním a zpracování osobních údajů společností Bike on Wax Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. M. Wańkowicza 62/12, 54-622 Wrocław, zapsanou v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Oblastním soudem Wrocław Fabryczna, VI. Hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000580609, DIČ 894-306-76-02, REGON 362751697, základní kapitál 5000 PLN.
 2. Osobní údaje, které Kupující uvádí při koupi, jsou zpracovány výhradně za účelem realizace objednávky.
 3. Zákazník je oprávněn nahlížet do svých osobních údajů a upravovat je.

§ 6. Závěrečná ustanovení

 1. Objednávka představuje akceptaci výše uvedeného Nákupního řádu.
 2. Obchod mrssystem.cz si vyhrazuje právo na změnu pravidel prodeje uvedených v tomto Řádu. Případná změna se netýká objednávek před změnou pravidel. Změna nákupního řádu je účinná ode dne určeného internetovým obchodem, nejdříve po 14 dnech ode dne jeho zveřejnění na stránkách internetového obchodu.
 3. Obchod mrssystem.cz si vyhrazuje právo na změnu cen zboží uvedeného v internetovém obchodě. Toto oprávnění nemá vliv na objednávky před změnou ceny.
 4. Ve věcech neupravených tímto Nákupním řádem se použijí české právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění., v případě Zákazníků, kteří jsou Spotřebiteli, také ustanovení zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele[T1] , v platném znění

   [T1]
 5. Tento Nákupní řád vstupuje v platnost 11. května 2016.


Doskočíte výše, poběžíte rychleji, Vaše hra bude důraznější!

Seznamte se s produkty MRS